More ALPHABET!

Més ABECEDARI (o ALFABET)!

Hi everybody!
Hola a tothom!

Do you remember the English Alphabet? Yes! It’s got the same letters as Catalan Alphabet!
Recordes l’abecedari en Anglès? Sí! Té les mateixes lletres que l’Alfabet català!!

But every letter has its own NAME in every language. Let’s review them.
Però cada lletra té el seu propi NOM en cada idioma. Repassem-les.